Komparashon 2001–2013
 

Home
Aktividatnan 2016
Lei i Borchi di tráfiko
Alerta
Desaroyo di Trafiko
Formashon i Resultado
Parke di Tráfiko
Aksidente di tráfiko 2015
Víktima di tráfiko 2015
Komparashon 2001–2013
Morto den tráfiko
Bista Riba 9 AÑA
Kontakto
Eksamen Di Tráfiko
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPARASHON PERSONANAN KU A BIRA VIKTIMA

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
                     
Shofùr 07 06 10 06 06 10 14 14 08 15
Peaton 04 02 06 02 05 04 02 03 03 07
Okupante 00 01 00 05 04 03 04 07 01 05
Motosiklista 02 02 04 02 08 01 02 01 03 03
Siklista   01 00 00 01 00 00 00 01 00
Otro (Quad) 01 01 01 00 01   01      
                     
Hòmber 12 12 17 12 21 10 18 20 14 24
Muhé 02 01 04 03 04 08 05 05 02 05
Mucha 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01

  2003 2002 2001 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
                           
Shofùr 11 10 08                    
Peaton 07 03 02                    
Okupante 04 05 06                    
Motosiklista 05 04 05                    
Siklista 00 00 00                    
Otro                          
                           
Hòmber 21 18 18                    
Muhé 06 01 03                    
Mucha 00 03 00